wz
http://ericsson.nazory.cz
Objektivně o mobilech a GSM*
Tisk článku:


Seznam autorizovaných servisních středisek
ELEKTRO BRNO MANAGMENT

Jeseniova 47
130 00 Praha 3
tel.: 02/71090500, fax: 02/6280445

ELEKTRO BRNO MANAGMENT
Hybešova 42
602 00 Brno
tel.: 05/43128219, fax 05/43128246

GSMOBIL CZ COMMUNICATION
Kostelecká 879
196 00 Praha 9
tel.: 02/83931809-10, fax: 02/83930735

EMAIL NA ERICSSON - Pobočka pro ČR:  ecz@ericsson.cz 

 

Service pointy

Brno Olomouc
HYKŠ mobil A.D.E.
Křížkovského 22 Wolkerova 22
603 00 Brno 779 00 Olomouc
tel.: 05/41159272 tel.: 068/5412804
MIDOS Ostrava
Drobného 45a (BOBY) BEST CONSULTANTS
603 00 Brno Černá louka, pavilon. E
tel.: 05/7272436 702 00 Ostrava
České Budějovice tel.: 069/6114804
TEMS SECTRON
Dr. Stejskala 15 Výstavní 10
378 01 České Budějovice 709 00 Ostrava
tel.: 038/6357500 tel.: 069/6626464
Havlíčkův Brod Plzeň
SINKA SPS Konsorcium
Husova 3526 Rooseveltova 10
580 01 Havlíčkův Brod 301 50 Plzeň
tel.: 0451/22032 tel.: 019/7225768
Jablonec nad Nisou Praha
DigiTel CZ Echo
Liberecká 1 Slezská 15
466 01 Jablonec nad Nisou 120 00 Praha 2
tel.: 0428/313212 tel.: 02/24256704
Jihlava RADIOCOM
ADJ.CZ Šaldova 9
Tř. Legionářů 15 186 00 Praha 8
586 01 Jihlava tel.: tel.: 02/24813000
tel.: 066/7303762 Přerov
Karlovy Vary SIVERA electronic
W.D.GROUP Jateční 15
Nám. Republiky 3 751 51 Přerov
360 01 Karlovy Vary tel.: 064/219101
tel.: 017/32222262 Tábor
Kladno INTEM mobilní telefony
Britex Petra z Ústí 1816
J.Hory 1521/11 390 02 Tábor
272 01 Kladno tel.: 0361/496120
tel. 0312/622416 Žatec
Libomyšl LIBOR DONGRES
DIGISTYL Nám. Svobody 160
Smetanovo nám. 23 438 01 Žatec
570 01 Litomyšl tel.: 0397/710443
tel.: 0464/618791  
Náchod  
KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA  
Komenského 366  
547 01 Náchod  
tel.: 0441/423598  

 

 

Datové poradenství
M.I.T.

Sadovského 8
612 00 Brno
tel.: 05 / 414 22 529
Fax: 05 / 414 22 520
E-mail: support@mit.cz


Záruční podmínky
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mobilní telefon Ericsson. Chcete-li maximálně využít možnosti nového výrobku, doporučujeme Vám, abyste dodrželi několik jednoduchých kroků:

·  přečtěte si “Uživatelskou příručku”

·  přečtěte si záruční podmínky

·  uschovejte původní stvrzenku + potvrzený originální Záruční list (včetně uvedení datumu koupě a výrobního čísla přístroje). Budete je potřebovat při uplatňování nároku na záruční opravu.

Bude-li Váš mobilní telefon Ericsson vyžadovat servis, obraťte se prosím na prodejnu, kde jste výrobek koupili nebo navštivte nejbližsí autorizované servisní středisko společnosti Ericsson.

Na funkčnost zakoupeného mobilního telefonu a příslušenství se vztahuje záruka 12-i měsíců od data prodeje (pokud není v Záručním listě uvedeno jinak).

Záruční doba se přerušuje v okamžiku převzetí reklamovaného přístroje do opravy a pokračuje opět dne ukončení opravy, tj. dnem, kdy byl zákazník povinen přístroj převzít.

Pokud během záruční doby dojde k poruše přístroje při běžném používání a údržbě z důvodu vadného materiálu nebo výroby, zástupci společnosti Ericsson: autorizovaní servisní partneři; ho v souladu s dále uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Záruka bude poskytnuta pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě bude předložen doklad o koupi a potvrzený a řádně vyplněný Záruční list, tj. s uvedením data koupě a sériového čísla výrobku. Společnost Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněné nebo změněné.

Záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebováním, nesprávným používáním včetně, ale bez omezení na použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny uvedenými v Uživatelské příručce Ericsson, nehodou, úpravou nebo přizpůsobením, vyšší mocí, provozováním ve vlhkém, prašném či chemicky agresivním prostředí, nesprávnou ventilací a poškozením vlivem kapaliny.

Tato záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené opravami, úpravami nebo nesprávným servisem, které provedl jiný subjekt než autorizovaný servis Ericsson, nebo rozebráním výrobku jiným subjektem než autorizovanou osobou.

Záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím jiného než originálního příslušenství Ericsson.

Na baterii se vztahuje záruka pouze v případě, že její kapacita klesne pod 80% jmenovité kapacity. Je-li baterie nabíjena jinými než originálními nabíječkami Ericsson, pozbývá záruka platnosti.

Nárok na bezplatnou záruční opravu nelze uplatnit, je-li poškozeno nebo jinak nečitelné výrobní číslo přístroje (IMEI). Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě, že se neshoduje výrobní číslo (IMEI) na štítku telefonu s elektronickým výrobním číslem (IMEI) zobrazeným na displeji výrobku.

Porušení či odstranění záruční plomby (je-li na přístroji instalována) vede k zrušení záruky.

Za neoprávněnou reklamaci se považuje ta skutečnost, kdy v průběhu odborného posouzení autorizovaným servisem nebyla zjištěna závada a zákazníkovi bude předvedena funkčnost přístroje. V daném případě je zákazník povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s posouzením reklamované vady.

Pokud je při posouzení oprávněnosti reklamace zjištěna vada, na kterou se nevztahuje záruka, uvědomí prodejce nebo autorizované servisní středisko o této skutečnosti zákazníka. Zákazník se rozhodne, zda si:

·  přeje odstranění vady za cenu, kterou mu prodejce či autorizované středisko sdělilo. O podmínkách opravy bude sepsán zápis.

·  nežádá odstranění vady za cenu, kterou mu prodejce či autorizované středisko sdělilo. Neopravený přístroj mu bude poté, kdy prodejci či autorizované servisní organizaci uhradí náklady vzniklé odborným posuzováním této vady, vrácen.

CESTOVNÍ ZÁRUKA
„International Ericsson Travel Service“
Bude-li Váš mobilní telefon Ericsson vyžadovat servis na cestách v zahraničí, využijte možnosti Cestovní mezinárodní záruky.
Tato záruka je uplatnitelná ve všech zemích, kam se daný mobilní telefon oficiálně dodává a následně prodává.
Pro uplatnění záruční opravy je zapotřebí předložení potvrzeného a řádně vyplněného (výrobní číslo přístroje, datum prodeje) záručního listu nebo dokladu o koupi a SIM-karty provozovatele sítě v zemi, ve které byl mobilní telefon Ericsson zakoupen.
Pro více informací kontaktujte www stránky http://www.sonyericsson.com/ nebo nahlédněte do brožurky "Ericsson Service and Support (International Travel Service)”, která je součástí balení přístroje.Copyright (c) 2000-2001 Majkl šíření stránek nebo jejich částí bez souhlasu WebMastera není povoleno!